Policy

Kvalité​​

Vårt kvalitetsåtagande är att vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar. Genom målmedvetet och systematiskt arbete skapar vi nöjda kunder och medarbetare.

Miljö

Vårt miljöåtagande är att vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför:

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Påverka genom att ställa krav på de företag, leverantörer, myndigheter och organisationer som vi samarbeta med.
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.​
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöåtagande är:

Det ligger i företagets och medarbetarnas gemensamma intresse att verksamheten håller hög kvalitet och drivs under goda ekonomiska former. Därtill skall vi upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön. För Projsec är en bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga.

I Projsec´s lokaler skall arbetsmiljön uppfylla de krav som myndigheterna ställer. Arbetsmiljön skall inte enbart vara säker, den skall också vara trevlig och utvecklande för medarbetarna. Dessa skall också kunna påverka sin arbetsmiljö.

Ett viktigt delmål för vårt arbetsmiljöarbete är att säkerställa en miljö som inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredställande med hänsyn till arbetets natur samt den sociala och tekniska utvecklingen. Projsec skall vidta de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga att medarbetare skadas både fysisk och psykiskt.

Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del av vår verksamhet och ske i samarbete mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta innebär bland annat att alla aktivt skall delta i arbetet med att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Ingen får blunda för brister i arbetsmiljön när och om de upptäcks, alla åtar sig att följa alla förordningar i arbetsmiljölagen. Om en brist påträffas ska detta omedelbart informeras till VD.

För att upptäcka brister skall skyddsronder på arbetsplatsen utförs med tillhörande checklista för kontor och utbildningslokal.

En bra arbetsmiljö innebär bland annat:

 • att vi tar avstånd från alla typer av kränkande särbehandling och diskriminering
 • att Projsec bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald
 • att jämställdhetsarbetet bedrivs efter gällande lagar
 • att vi har tydliga rutiner för hantering av kriser av olika slag
 • att personalträffar genomföres regelbundet
 • att skyddsronder & riskanalyser genomföres och dokumenteras

Kompetens

Vårt kompetensåtagande är:

 • Våra medarbetare skall ha en hög kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av uppdragen.
 • Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet samt så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till de nya kraven.
 • För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetensutveckling.
Kontakta oss