Varför anlita en säkerhetskonsult?

En säkerhetskonsult ska kunna göra analyser och erbjuda åtgärder som skyddar det skyddsvärda i en verksamhet. Den ska kunna utföra tekniska byten och avsteg från normer och regelverk så att skyddet blir likvärdigt och gärna kostnadsbesparande. Säkerhetskonsulten ska vara uppdaterad med gällande normer och krav.

Fysiskt inbrottsskydd är en egen yrkeskategori där utbildningar och praktik ofta kräver många år i yrket för att få tillräckligt mederfarenhet för att kunna projektera.

En modern säkerhetskonsult ska kunna utföra följande:

Några av de normer och krav som vi säkerhetskonsulter arbetar med:

 • Boverkets byggregler, BBR, gällande utgåva
 • SSF 200:5 Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler
 • SS-EN 1627 Fönster, dörrar och öppningar – Inbrottsskydd – klassindelning
 • SS-EN 16005 Maskindrivna dörrar – Säkerhet vid användande – Krav och provning
 • SS-EN 356 Byggnadsglas – Säkerhetsglas – Provning och klassificering av motståndsförmågan mot manuellt angrepp
 • SSF 130:8 Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmanläggning, med tillhörande publikationer
 • Tillgänglighetskrav enligt Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • MTK Skydd, Montering av glas avsedda för sak- och personskydd
 • SSF 1060:2 Kameraövervakningssystem, med tillhörande publikationer
 • SSF 1015 utgåva 3 Anläggarfirma – Inbrottslarmanläggning
 • SSF 1014 Materiel – Inbrottslarmsanläggning
 • SFS 2013: 460 Kameraövervakningslagen/med tillhörande delar
 • Kamerabevakningslag, SOU 2017:55
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

Anlita Projsec som säkerhetskonsulter

Behöver du anlita en säkerhetskonsult till ditt företag? Projsecs konsulter inom fysisk säkerhet har tillsammans en lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och är väl insatta i de normer och regler som gäller. Läs mer om våra tjänster inom säkerhet som vi erbjuder eller kontakta oss direkt om du vill veta mer om vad vi gör. Klicka på ”Kontakta oss” så hittar du våra kontaktuppgifter.

Projsec AB Säkerhetskonsult
Kontakta oss