Offertgranskningar & anbudsutvärderingar

Projsec erbjuder en oberoende tredjepartsgranskning av inkomna anbud i ett upphandlingsförfarande. Vi företräder er som kund i dialog med leverantörerna och granskar offerterna för att utreda om de motsvarar era förväntningar och behov. Med en oberoende offertgranskning utförd av våra erfarna konsulter minimerar ni risken för oförutsedda kostnader och säkerställer samtidigt att ni får den produkt och de funktioner ni har efterfrågat till en rimlig kostnad.

En granskning sker normalt i fyra steg och i tät dialog med er som uppdragsgivare.

  1. Informationsinhämtning

Vi går igenom de förutsättningar som ligger till grund för anbuden. Detta sker vanligtvis genom ett uppstartsmöte där vi diskuterar era visioner och målsättningar med upphandlingen, kombinerat med ett platsbesök i aktuellt objekt för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning över den tänkta installationen. Vi utgår ifrån det befintliga förfrågningsunderlag som lämnats till anbudsgivarna, och vid tillfällen då det behöver kompletteras stöttar vi i det arbetet.

  1. Anbudsutvärdering

Vi jämför anbuden och begär in nödvändiga förtydliganden från varje anbudsgivare. Vid anbudsutvärderingen klargörs vad anbudsgivaren faktiskt har offererat och vad som inte ingår i anbudet. Detta är således ett viktigt steg i utvärderingen som minskar risken för oförutsedda ändrings- och tilläggsarbeten.

  1. Intervjuer med anbudsgivare

Vi samordnar en intervju med respektive anbudsgivare tillsammans med er som kund. Här finns möjlighet att gå igenom de frågor som vi ställt vid anbudsutvärderingen för att utreda eventuella oklarheter.

  1. Sammanställning och överlämnande av Projsecs bedömning

Efter intervjuerna med anbudsgivarna sammanställer vi ett utlåtande där vi redogör för vilket anbud vi anser är mest fördelaktigt för er.

Säkerhetsgranskning Säkerhet Granskning
Kontakta oss