Säkerhetskultur

Säkerhetskultur och Systematiskt säkerhetsarbete

Projsec har en bred kompetens inom fysisk säkerhet, praktisk erfarenhet av Systematiskt säkerhetsarbete (SSA) samt aktiv omvärldsbevakning.
Fysiskt säkerhetsskydd, såsom skalskydd, CCTV, larm och passagesystem kan vara en kostsam investering för företaget, men för att investeringen ska komma till sin fulla potential behöver rutiner och policys upprättas samt efterlevas av medarbetare.

Vi kan erbjuda stöd i ert säkerhetsarbete för att öka företags säkerhetsmedvetande och utveckla företagets säkerhetskultur.

Nulägesanalys

Efter att vi upprättat uppdragsbeskrivning börjar vi med att ta fram de aktuella förutsättningarna för analysen. Utifrån uppdragets art, så kan ett platsbesök vara aktuellt för att kontrollera er fysiska miljö på företaget, er närliggande miljö (som kan ha påverkan för er verksamhet), intervjuar, tar fram all grundfakta som är av vikt. Vi sammanställer och ger rekommendationer utifrån regler, normer, ambitionsnivå samt andra krav som ställs på verksamheten. När vi gör våra riskbedömningar i analyser tar vi hänsyn till samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO). Vi stödjer er i att upprätta rutiner och policys baserade på nulägesanalysen.

Vi anpassar behovet efter varje enskild förfrågan och efter de förutsättningar som redan finns. Vi kan revidera befintliga rutiner/policys, vara stöd i framtagande eller tillsammans med verksamheten upprätta nya verksamhetsanpassade rutiner. Tjänsten kan innehålla:

  • Nulägesanalys
  • Risk- och sårbarhetsanalys
  • Hjälp att analysera kravställningar angående fysiskt och teknisk säkerhet från företagets kunder/beställare eller annan kravställare.
  • Inventering av befintliga rutiner för företagets tekniska säkerhetssystem
  • Inventering av befintliga rutiner och policy för det Systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Stöd samt utveckling i det Systematiska Säkerhetsarbetet
  • Utbildningar för personal och ledningsgrupp

En sund säkerhetskultur inom företaget sparar tid, pengar samt ger en tryggare arbetsplats både för medarbetare och kund.

Projektering inom säkerhet, säkerhetsprojektering
Kontakta oss
Process Säkerhetskultur