Säkerhetsupphandling

Säkerhetsupphandling. Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av fysisk säkerhet för både privat och offentlig verksamhet.

Allt för ofta görs upphandlingar med kraven hämtade ur en orealistisk önskelista som i kombination saknar förankring i på marknaden befintliga säkerhetssystem. I stället för att erbjuda sitt bästa förslag, tvingas entreprenören lägga stor del av energin vid anbudsgivning på att pussla ihop mindre lyckade kompromisser eller hopsnickrade nödlösningar för att uppfylla skall-kraven.

En lämplig arbetsmetod är att ställa höga krav på entreprenörens kompetens, certifikat, resurser och tillgänglighet och upprätta funktionskrav på säkerhetssystemet i stället för detaljerade tekniska lösningar.

De flesta säkerhetssystem är komplexa helhetslösningar med en konceptuell röd tråd som bör efterlevas för att systemet ska få komma till sin rätt och göra det arbete det är skapat att utföra. Det blir därför svårt att detaljstyra den tekniska lösningen i förfrågningsunderlaget utan att hämma möjligheten för vissa av marknadens system. Och visst bör vi väl inta ett öppet sinne för olika idéer att lösa behovet?

Så lyckas du med en säkerhetsupphandling

För att lyckas med den offentliga upphandlingen utan att riskera överprövning på grund av icke transparent förfrågningsunderlag utförs upphandlingen i två steg med en kvalificeringsfas med tydligt angivna skall-krav och en utvärderingsfas med en anbudsblankett där samtliga efterfrågade parametrar är uppställda med viktningen presenterad in i minsta detalj. Ett beräkningsprogram används för utvärdering av de kvalificerade anbudsgivarnas inkomna anbud med strikt beräkning av anbudsblanketternas uppgifter.

Hela upplägget ger en strukturerad upphandling med förhållandevis låg konsultkostnad och högt ställda krav på entreprenören avseende helhetslösningen, där tekniken är ett verktyg som ska fungera ihop med människan och där upprätthållande av säkerheten över tiden är en självklarhet.

Referenser kan lämnas vid önskemål.

Kontakta oss om ditt företag behöver hjälp med en säkerhetsupphandling eller om du vill ha mer information.

Upphandling Säkerhet Säkerhetsupphandling
Kontakta oss